Yönetim Kurulu Toplantısı-10.12.2021

İ L A N

TUZCULAR GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleriyle ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere 10.12.2021 Cuma günü saat 16.00 da şirket merkezimizin bulunduğu Estim Toptancılar Sitesi 7.ci Cadde G Blok No:8-9 Eskişehir adresinde yapılacaktır.
Yönetim kurulunun faaliyet raporu ile Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın teşriflerini bekleriz. Bizzat katılmanız mümkün olamadığı takdirde usulüne uygun düzenlenmiş vekaletnamenizi havi temsilcinizin iştirak ettirilmesi hususunu rica ederim.

Saygılarımla
Kamil ERDEN
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:
1- Açılış,Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi, Saygı duruşu
2- Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması hususunda yetki verilmesi
3- 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
4- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.
5- 2020 yılına ait bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunup açıklanması, müzakeresi ve tasdik edilmesi.
6- Geçmiş yıllar zararlarının geçmiş yıllar karlarına mahsup edilmesinin karara bağlanması
7- Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi
8- Yönetim kurulu üyelerine ait oturum ücretlerinin tespiti
9- Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetçi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10- Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’yıvekil tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Scroll to Top