Yönetim Kurulu Toplantısı-13.12.2023

İ L A N

TUZCULAR GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Eskişehir (Ticaret Sicil Müdürlüğü)
Ticaret Sicil No:1580
Ticaret Ünvanı: Tuzcular Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Ticaret Adresi: 75 Yıl (Sultandere) Mahallesi Sarıkamış Sk. G3 Blok No:18 Odunpazarı Eskişehir

Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21/11/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 13/12/2023 tarihinde, saat: 14:30’da, 75 Yıl (Sultandere) Mahallesi Sarıkamış Sk. G3 Blok No:18 Odunpazarı Eskişehir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Yönetim kurulunun faaliyet raporu ile Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur..
Saygılarımla
Kamil ERDEN
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:
1- Açılış,Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi, Saygı duruşu
2- Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması hususunda yetki verilmesi
3- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
4- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.
5- 2022 yılına ait bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunup açıklanması, müzakeresi ve tasdik edilmesi.
6- 2022 yılı kâr’ı hakkında karar verilmesi.
7- Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi
8- Yönetim kurulu üyelerine ait oturum ücretlerinin tespiti
9- Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetçi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10- Şirket sermayesinin 5.000.000,00 TL den 25.000.000,00 TL ye çıkarılması ile ilgili şirket ana sözleşmesinin SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEV’İ başlıklı 6 maddesinin tadilinin görüşülmesi
11-Dilek ve temenniler.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Scroll to Top